Användarvillkor

Uppdaterad 2021-11-18

Allmänna villkor tjänsten Digitalt samtycke

Digitalt samtycke levereras som en molntjänst, Software as a service, (SaaS). 

Allmänna villkor (AV) reglerar användningen av avtalad tjänst och helt eller delvis integrerade Tilläggstjänster, tillsammans fortsättningsvis benämnda som Tjänsterna. Tjänsterna tillhandahålls av Wisentic AB (Wisentic).

AV reglerar användning och användarhantering av tjänsten, Wisentics skyldigheter gentemot Kunden och Kundens skyldigheter som Användare av Tjänsterna. I AV förekommer begrepp med inledande versal och definitioner av begreppen presenteras längst ner på sidan.

Nyttjande av Tjänsterna

Wisentic ska tillhandahålla Kunden tjänsterna från och med startdagen, vilket sker efter att Wisentic erhållit någon av följande uppgifter från Kunden:

  • Kontaktuppgifter till den första Användaren, den som ska administrera digitaltsamtycke.se för Kundens räkning.
  • Kundens logotyp och annan relevant information för Tjänsterna
  • Kundens certifikat för BankID

Användarkonton skapas för Kunden och inloggningsuppgifter skickas till respektive användare. Varje Användare är ansvarig för sekretessen och riktigheten avseende inloggningsuppgifter och annan kontoinformation. Kunden och/eller Användaren ska informera Wisentic vid obehörig åtkomst av inloggningsuppgifter.

Kunden är medveten om att användande förutsätter tillgång till sådan programvara, utrustning och kommunikationstjänst som krävs för att utnyttja Tjänsterna. Tjänsterna baseras på ny och modern teknik varför Kunden löpande förväntas uppdatera webbläsare för att Tjänsterna ska fungera korrekt. Kunden är medveten om att Tjänsterna inte stödjer webbläsaren Internet Explorer.

Tjänsterna får inte användas för något illegalt eller obehörigt syfte. Användare ska inte bryta mot någon lagstiftning i relevant jurisdiktion/relevanta jurisdiktioner, innefattande men inte uteslutande upphovsrättslagstiftning eller överföring av stötande, hotande, kränkande, ärekränkande eller annan anstötlig data till Tjänsterna.

Administratören ansvarar för att skapa mallar innehållande detaljer om e-post, sms, texter för samtycket och dess villkor. Det är först när någon mall publicerats som övriga Användare kan använda Tjänsterna.

Tjänsten ska ge Användaren möjlighet att beställa utskick av samtycken till Slutkunden samt en lista med alla ärenden, pågående och slutförda. Tjänsten ska i ärendet presentera i en PDF med Slutkundens signerade samtycke.

Det är Kunden, inte Wisentic, som ger Slutkunden tillgång till Tjänsten enligt den uppsättning av Tjänsterna och de mallar som Kunden skapat. Kunden ansvarar för allt innehåll och resultatet avseende Slutkundens användning av Tjänsterna.

Begränsningar i Tjänsterna

Wisentic ansvarar inte för gallring och att radera av data i Tjänsterna. Tjänsterna möjliggör för Kunden att själva radera och rensa sina ärenden. Wisentic ansvarar inte för Kundens data och har inget ansvar att återskapa data som Kunden raderat.

För varje ärende ingår maximalt 4 SMS.

Databehandling och integritet

Kundens användande av Tjänsterna innebär att personuppgifter överförs från Kunden till Wisentic. Kunden är därvid (enligt EU:s Dataskyddsförordning ”GDPR”) att betrakta som personuppgiftsansvarig och Wisentic som personuppgiftsbiträde.

Kunden innehar samtliga rättigheter till Kundens data och Wisentic erhåller inga rättigheter, utöver vad som framgår av AV, till Kundens data eller del därav. Wisentic äger rätt att under avtalstiden använda Kundens data för att leverera Tjänsterna till Kunden.

Wisentic kan komma att samla in information från användningen av Tjänsterna via automatiserade datainsamlingsverktyg. Wisentic samlar in och använder sådan information i syfte att säkerställa, underhålla och förbättra produkter och tjänster samt för statistik och analyser av olika slag.

Wisentic kommer inte att sälja, hyra, hyra ut eller på annat sätt göra insamlad Data tillgänglig för tredje part, utom i följande situationer;
(i) för att följa lag, förordning eller föreskrift, eller för att svara på en lagakraftvunnen begäran från myndigheter eller polis, såsom ett domstolsbeslut, beslut eller föreläggande;
(ii) för att undersöka eller förhindra säkerhetshot eller bedrägeri.

Tillgänglighet

Tjänsterna är tillgänglig i mobil-, läsplatta och dator för de vanligaste webbläsare. För Slutkundens process är Tjänsterna utvecklade med responsivt gränssnitt och enligt principen ”mobile first”.

Wisentic ska tillhandahålla en för Kunden säker leverans av Tjänsterna. Tjänsterna är normalt tillgängliga via Internet dygnet runt sju dagar i veckan. Wisentic (och av dem anlitade leverantörer) har rätt att vidta åtgärder som påverkar ovan nämnda tillgänglighet, om Wisentic anser det nödvändigt av tekniska-, service-, drifts- eller säkerhetsrelaterade skäl.

Planerat driftavbrott på grund av systemunderhåll meddelas Kunden i förväg. Oplanerade driftavbrott kan förekomma. I den mån Wisentic är ansvarigt för, och kan påverka, sådant driftavbrott, ska Wisentic skyndsamt åtgärda felet.

Wisentic ansvarar inte för eventuella problem hos Kunden som påverkar tillgängligheten i Tjänsterna.

Support

Wisentic ska tillhandahålla nödvändig dokumentation om Tjänsterna (beskrivning och hjälptexter). Administratörssupport erbjuds och gäller enligt avtalad överenskommelse med Kunden.

Immateriella rättigheter

Wisentic är ensam innehavare av alla immateriella rättigheter (IPR) hänförliga till Tjänsterna. IPR innefattar men är inte begränsad till upphovsrätt, patent, varumärken, firma, mönster och produktdesign, källkod, databaser, affärsplaner och know-how, oavsett om det är registrerat eller inte. All dokumentation, inklusive manualer, användarguider, eller andra skrivna, elektroniska eller icke- elektroniska, beskrivningar av hur Tjänsterna är upprättade och används (Dokumentation) anses vara del av Tjänsterna och är föremål för samma restriktioner. All upphovsrätt, varumärken, registrerade varumärken, produktnamn, firmor eller logotyper som anges i Tjänsterna eller i anslutning till Tjänsterna är respektive ägares egendom.

Wisentic gör inga anspråk på immateriella rättigheter, eller äganderätt av något slag, till Data ägd av Kunden som överförs till Tjänsterna.

Sekretess

Vardera part förbinder sig att inte till tredje man, utan motpartens skriftliga medgivande, utlämna uppgifter om motpartens verksamhet som kan vara att betrakta som affärs- eller yrkeshemligheter eller som enligt lag omfattas av sekretesskyldighet (”Konfidentiell Information”).

Vardera part ansvarar för sina respektive anställdas och konsulters iakttagande av häri angivna bestämmelser och ska genom sekretessförbindelse med dessa eller andra lämpliga åtgärder tillse att Avtalets sekretess iakttas.

Garanti och garantibegränsning

Wisentic garanterar att Tjänsterna kommer att fungera huvudsakligen som beskrivits. Kunden och Wisentic är överens om att Tjänsterna och leveransen därav inte är helt fria från fel och att förbättringar av Tjänsterna är en pågående process. Kunden medger att Tjänsterna är levererad i befintligt skick och används på Kundens egen risk.

Länkar till externa webbsidor som framträder i Tjänsterna eller därmed åtföljande webbsidor eller Dokumentation har Wisentic inget ansvar för.

Ansvarsbegränsning

Wisentic är inte i något fall ansvarig för innehållet i eller äganderätten till Data.

Wisentic ansvarar inte för att utvärdera riktigheten, fullständigheten eller nyttan av all information, råd, dokument eller annat innehåll som är tillgängligt via Tjänsten. Ingen del av Tjänsten skall betraktas som juridisk rådgivning. Varken Wisentic eller dess licensgivare och samarbetspartners ska vara ansvariga för eventuella fel eller försummelser i innehållet, eller för konsekvenserna av handlingar som grundas på tillit till något innehåll.

Wisentic är inte i något fall ansvarig för några instruktioner för Databehandling eller andra åtgärder som utförs av Kundens Användare.

Varken Wisentic eller Kunden skall vara ansvariga för försening eller avbrott i sina åtaganden som orsakas av, eller härrör ur, en force majeure-händelse, såsom jordbävning, upplopp, arbetskonflikt och andra händelser som på samma sätt är utom Wisentics eller Kundens kontroll.

Felaktigt nyttjande av Tjänsten

Om Kundens felaktiga nyttjande i form av SPAM leder till att Wisentics IP-nummer för utskick tillfälligt svartlistas, exempelvis hos Spamcop, har Wisentic rätt att omedelbart stoppa ytterligare utskick från Kunden till dess utredning skett om orsaken till svartlistningen.

Om Kundens felaktiga nyttjande även leder till att hostingleverantörers IP-nummer för utskick svartlistas så är Kunden skyldig att ersätta Wisentic för alla de kostnader som uppstått i samband med det felaktiga utnyttjande exempelvis kostnader för arbetstid, intäktsbortfall och andra liknande kostnader.

Definitioner

Administratör: En fysisk person, typiskt sett anställd hos Kunden, som av Kunden får rätt att utforma Tjänsterna, skapa nya mallar och innehåll samt utökad behörighet för att hantera ärenden för Kundens egna verksamhetsändamål.

Användare: En fysisk person, typiskt sett anställd hos Kunden, som av Kunden får rätt att använda Tjänsterna för Kundens egna interna verksamhetsändamål.

Användarkonto: Gemensamt begrepp som avser Kundens Användare, Data och annan information som rör Kundens användning av och tillgång till Tjänsterna.

Data: All data som överförs av Kunden till eller från Tjänsterna och som behandlas vid användning av Tjänsterna.

Databehandling: Alla åtgärder eller serier av åtgärder eller annan användning av Data av Wisentic enligt Kundens instruktioner eller på annat sätt i avsikt att leverera Tjänsterna till Kunden.

Kunden: Den juridiska eller fysiska person som specificerats på fakturan från Wisentic och som ingår avtal med Wisentic baserat på AV.

Slutkund: Den fysiska person som är Kundens kund. Slutkund är mottagare av Kundens användning av Tjänsterna, tar del av mall-innehåll, är mottagare av utskick och den som kompletterar och signerar Samtycket.

Tilläggstjänst(-er): Separata enskilda funktioner eller funktionella paket som Kunden kan använda enligt gällande avtal.